nocopy

"Ζωή δεν είναι να ξυπνάς και να κοιμάσαι πάλι
ζωή είναι να σαι ξύπνιος όταν κοιμούνται οι άλλοι''

Πρός γνώση καί συμμόρφωση του κάθε αρμοδίου......

''ΑΝ ΔΙΧΩΣ ΣΚΕΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΣ, ΟΛΟ ΑΣΤΟΧΕΣ ΜΑΖΕΥΕΙΣ , ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΑΔΕΥΕΙΣ ''

ΜΗΤΡΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΙΜΙΟΤΕΡΟΝ ΕΣΤΙΝ ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΝΟΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΓΙΩΤΕΡΟΝ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΙΖΟΝΙ ΜΟΙΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΘΕΟΙΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΤΟΙΣ ΝΟΥΝ ΕΧΟΥΣΙ. [ΣΩΚΡΑΤΗΣ]

Διαβάστε σήμερα

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

YΠΟΜΝΗΜΑ

                                                     Οικογενείας       Μουστάκα.
Σαρανταπόρου 6 Μέγαρα
Για το θέμα της απόφασης της επιτροπής κρίσεως αυθαιρέτων που αφορά το κτίριο στο Μάζι  δημοσιοποιούμε τα έγγραφα που αφορούν την υπόθεση αυτή:
 Η αίτηση-ένσταση  που κατέθεσε η μονή (υπ’αριθμ.27777/14-12-2011) όπου εύκολα διαπιστώνει κάποιος ότι δεν τηρήθηκε το άρθρο 4 ΠΔ267/98   (προδιαγραφές για να γίνει δεκτή η ένσταση )   όπου προβλέπει :
α)η κατάθεση γίνεται στην Πολεοδομική Υπηρεσία ενώ αυτή έγινε στον Δήμο
β) μαζί με την ένσταση καταθέτουν αντίγραφο των στοιχείων για την υποστήριξη των απόψεων (δεν κατατέθηκε τίποτα)και επομένως οτιδήποτε παρουσιάσουν μετά στην επιτροπή δεν γίνεται δεκτό.
γ) Στην ένσταση σημειώνεται αμέσως η ημερομηνία και η ώρα της εκδίκασης, ενώ εδώ δεν αναγράφηκε τίποτα
δ) όπως φαίνεται στην ένσταση δεν αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου (διεύθυνση κατοικίας-ΔΟΥ-ΑΦΜ-ταυτότητα) και σύμφωνα με την § 3 δεν έπρεπε καν να γίνει δεκτή η υποβολή της ένστασης.
Άρα για τυπικούς και μόνο λόγους δεν έπρεπε ούτε να συζητηθεί η ένσταση, και να απορριφτεί.
  Παρ’ όλα αυτά η επιτροπή κρίσης αυθαιρέτων προχώρησε στην εξέταση της ένστασης και  με την 3/1/2012   απόφαση δέχεται τους ισχυρισμούς της μονής ότι υπεύθυνη για τον έλεγχο του κτιρίου είναι  η ναοδομία ,σύμφωνα με τον 211/2010 κανονισμό   και η Πολεοδομία είναι αναρμόδια για την επιβολή προστίμου (διαγράφοντας με αυτό τον τρόπο το πρόστιμο των 1.500.000 ε)     
Σε όλους μας είναι γνωστό ότι η πολεοδομία (καθώς και η επιτροπή κρίσεως αυθαιρέτων) έχει υποχρέωση εφαρμογής των νόμων- προεδρικών διαταγμάτων- υπουργικών αποφάσεων- και εγκυκλίων που εκδίδει το ΥΠΕΧΩΔΕ και όχι να γνωμοδοτεί και κυρίως να νομοθετεί.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο υπ’αριθμ.211/2010 κανονισμός της Ναοδομίας έχει δημοσιευτεί σε Φ.Ε.Κ. χωρίς όμως να είναι νόμος (είναι απλά κανονιστική απόφαση) και δεν έπρεπε καθόλου να ληφθεί υπόψη από υπηρεσία (πολεοδομία) που υπάγεται σε διατάξεις και σε νόμους του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Μετά από αυτό κατατέθηκε  στις 29/3/12  (διότι  χρειάστηκε εισαγγελική παραγγελία να παραλάβουμε τα έγγραφα)  ερώτημα στην Δ.Ο.Κ.Κ.(διεύθυνση οικοδομικού και  κτιριοδομικού  κανονισμού) όπου σύμφωνα με την υπ΄αρ. 16168/2012 απάντηση  ρητά αναφέρει ότι  ισχύουν η 11/2010 εγκύκλιος ,το 12286 /2011 έγγραφο (ερώτημα της πολεοδομίας Μεγάρων  προς την Δ.Ο.Κ.Κ. για το ίδιο θέμα ) και  ότι οι πολεοδομικές υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητα ελέγχου των κατασκευών και εφαρμογής των ισχυουσών  περί αυθαίρετων διατάξεων νομοθεσίας σε εκκλησιαστικά οικοδομήματα. Άρα η επιτροπή  (σύμφωνα με όλα τα προηγούμενα) δεν εξέδωσε σωστή απόφαση, με αποτέλεσμα  το πρόστιμο να παραγραφεί .
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει η παραμικρή υπόνοια για την εντιμότητα των μελών της επιτροπής. Όμως για ένα τέτοιο  σοβαρό και δύσκολο θέμα θα μπορούσαν να αναβάλουν την εξέταση της ένστασης (όπως έχουν δικαίωμα αναβολής για μία φορά) και μετά από  ερώτημα στην Δ.Ο.Κ.Κ.  να αποφάσιζαν, ανάλογα με την όποια απάντηση
 Όσον αφορά τον ορισμό υπαλλήλου για την σύνταξη γνωμοδότησης σχετικής με την ορθότητα η μη της από 3/1/2012 απόφασης, δεν ενδιαφέρουν κανέναν οι απόψεις αυτές, ούτε έχουν νομική αξία, διότι για το συγκεκριμένο θέμα έχει απαντήσει υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ, και για τις αρμοδιότητες των ΥΔΟΜ  (υπηρεσιών Δόμησης)  σε εκκλησιαστικά οικοδομήματα  γενικά υπάρχει η υπ’αριθμ.148/2012 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αναφέρει ότι οι αρμοδιότητες έκδοσης οικοδομικής άδειας και άσκησης ελέγχου της τήρησης των πολεοδομικών διατάξεων για τα κτίρια του άρθρου 47 παρ.2 του Ν.590/1977 ανήκουν στις κατά τις γενικές περί αδειών και ελέγχου δόμησης διατάξεις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες και στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Αίτηση
Προς  Δ.Ο.Κ.Κ.   Μεσογείων κ Τρικάλων 36
Μουστάκα Αν.
Σαρανταπόρου 6 Μέγαρα
Τηλ 22960           - φαξ 22960          email              
Σας παρακαλώ να μου γνωρίσετε αν ισχύει η υπ’αριθμ.11/24-6-10 εγκύκλιος(σχ. 1) ,όπου αναφέρει ότι οι Πολεοδομικές Υπηρεσίες έχουν αρμοδιότητα θεώρησης των ισχυόντων όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και ελέγχου των κατασκευών και εφαρμογής της ισχυουσών περί αυθαιρέτων διατάξεων , διότι κατά την ναοδομία, με τον υπ’αριθμ.211/2010 κανονισμό Κωδικοποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων περί λειτουργίας της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) αρ.19 παρ.Α και εδάφια Ι β και ΙΙ β, μοναδικός αρμόδιος για τον έλεγχο των εκκλησιαστικών οικοδομημάτων και διαδικασίες ελέγχου αυθαιρέτων κατασκευών (έκθεση αυτοψίας, επιβολή προστίμων και λοιπές διαδικασίες) είναι το Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών (Τ.Ε.Κ.) της Δ/νσης Ναοδομίας.
 Αφορμή του ερωτήματός μου είναι οι ενέργειες της Πολεοδομίας Μεγάρων όπου με το υπ’αριθμ. 209/20-1-2011 έγγραφο ζήτησε διευκρίνιση όσον αφορά τις αρμοδιότητες από την Δ.Ο.Κ.Κ. και η απάντηση (με αρ.πρωτ.12285/28-3-2011 σχ.2) της υπηρεσίας σας ήταν σύμφωνα με την 11/2010 εγκύκλιο. Όμως στις 3-1-2012  (σχ.3) η επιτροπή κρίσης αυθαιρέτων της Πολεοδομίας Μεγάρων αποφάσισε ότι το γραφείο αυθαιρέτων είναι αναρμόδιο να συντάξει έκθεση αυτοψίας και επιβολή προστίμου αναγνωρίζοντας έτσι ,ότι αρμόδια υπηρεσία είναι η Ναοδομία, σύμφωνα  με τον 211/2010 κανονισμό.

Μέγαρα  29/3/12
Συνημένα  1.-2.-3.

Δεν υπάρχουν σχόλια: